Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 25 januari

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 25 januari 2018

Nieuwe afspraken verbeteren relatie gemeente en dorpsraden

Betere verhouding met dorpsraden Meer betrokken zijn met elkaar, eerder gevoelige kwesties aankaarten en respect voor elkaars verantwoordelijkheden.

Dat is de kern van de nieuwe afspraken tussen de gemeente en de dorpsraden. Dat was nodig om gegroeide irritaties over en weer weg te nemen.

Voortaan worden de dorpsraden beter betrokken bij gemeentelijke zaken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 25 januari 2007

Oudelande is binnenkort vrij van verkeersborden

Verkeersborden verdwijnen in februari of maart uit Oudelande. De plaatsnaamborden blijven, maar dat zijn ook de enige.

Oudelande: bordenvrijWie Oudelande binnenrijdt, moet wel weten in Oudelande te zijn. Voor de rest haalt de gemeente Borsele alle verkeersborden van straat bij wijze van proef voor één jaar. Het idee om het dorp vrij te maken van verkeersborden is niet door de gemeente opgelegd. Er zijn verschillende bijeenkomsten met bewoners over gehouden. Oudelande leent zich voor zo’n experiment, is de algemene indruk, omdat er weinig doorgaand verkeer is en de straten vrij smal zijn. Er zal nog wel één overleg plaatsvinden, over het parkeerverbod voor één zijde van de Doelstraat. Hoe bewoners van de straat daarmee denken om te springen. De verkeersborden gaan weg, maar Borsele is zo slim de onderliggende verkeersbesluiten te handhaven. De gemeente gaat ervanuit dat bewoners en passanten als vanzelf zich aan de verkeersregels zullen houden. Is dat niet zo, dan kunnen de verkeersborden onmiddellijk terugkomen.

De gemeente Borsele verwacht dat het dorp Oudelande er zonder verkeersborden fraaier uit zal zien. En van sommige verkeersborden is de functie niet eens meer bekend bij veel mensen. Niemand zal ze dan ook missen als ze weg zijn. Blijkt de proef na een jaar goed te bevallen, dan gaat Borsele bekijken of andere Borselse dorpen ook vrij van verkeersborden kunnen worden. De gedachte gaat daarbij uit naar de kleinere dorpskernen en niet de grotere, zoals ’s-Gravenpolder of Heinkenszand.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 25 januari 2006

Aanleg Sloepoort staat vast

De bezwaren van de dorpsraden Nieuwdorp en 's-Heerenhoek tegen aanleg van bedrijventerrein Sloepoort tussen beide dorpen maken geen kans.

Toekomstig bedrijventerrein SloepoortDe gemeente Borsele wil wel praten over de vormgeving van Sloepoort, maar houdt onverkort vast aan de komst van het bedrijventerrein. Sloepoort is door Borsele uit de onderhandelingen over de bouw van de Westerscheldetunnel gesleept, zoals ook het Sloebos bij Borssele en extra huizen in Lewedorp en 's-Heerenhoek. Jaren geleden is daar al over besloten. De grond voor Sloepoort bij het knooppunt Sloeweg-Westerscheldetunnelweg is ook verworven. Met havenschap Zeeland Seaports zijn afspraken gemaakt over de exploitatie.

Bezwaren
Het gemeentelijk bestemmingsplan moet nu nog worden veranderd om Sloepoort mogelijk te maken. De dorpsraden Nieuwpoort en 's-Heerenhoek hebben dat aangegrepen om bezwaren te maken, omdat naar hun idee de opzet van het bedrijventerrein is veranderd. Was het eerst met name bestemd voor lokale bedrijvigheid, Borsele wil er nu ook havengebonden bedrijven toelaten. "Sloepoort wordt gewoon een uitbreiding van het Sloegebied", aldus bestuurslid H. van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp, "en daarom moet de gemeente Borsele het hele plan heroverwegen."

Wegen
Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) is dat niet van plan. Zij weet zich daarin gesteund door een ruime meerderheid in de Borselse gemeenteraad. "Op de plek waar Sloepoort is gepland, komen de wegen van en naar de tunnel samen", geeft de wethouder aan waarom indertijd voor die locatie is gekozen. "De aanwezigheid van die wegen en de vestiging van bedrijven kunnen elkaar versterken."

Tegelijkertijd kan Vermue-Vermue zich de kritiek van de dorpsraden wel voorstellen. "Zij hebben het gevoel dat er een psychologische grens wordt overschreden, omdat bedrijfsvestigingen buiten het Sloegebied mogelijk worden gemaakt. Het is des te belangrijker dat in het bestemmingsplan heel zorgvuldig wordt vastgelegd hoe Sloepoort wordt vormgegeven en welke bedrijven zich daar mogen vestigen. Zo moet het terrein landschappelijk goed ingepast worden en er mogen in elk geval geen ondernemingen komen die overlast veroorzaken. We zouden dan het paard achter de wagen spannen."

Knooppunt
Het knooppunt Sloeweg-Westerscheldetunnel komt ter plaatse van Sloepoort gedeeltelijk verhoogd te liggen. Sloepoort kan dan juist als een geluidsbarrière gaan dienen richting 's-Heerenhoek en Nieuwdorp, denkt Vermue-Vermue. Van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp heeft een andere visie. "Door Sloepoort te schrappen, ontstaat ruimte om het wegenknooppunt minder hoog te maken." De dorpsraden van Nieuwdorp en 's-Heerenhoek krijgen nog de kans hun bezwaren toe te lichten op een bijeenkomst in het gemeentehuis in Heinkenszand. Vermue-Vermue wil dan deskundigen uitnodigen die kunnen vertellen welk type bedrijven wel en welke niet in Sloepoort mogen komen. Zij sluit niet uit dat het ontwerp-bestemmingsplan op bepaalde onderdelen vervolgens wordt aangepast. "Want", verklaart de wethouder, "het is niet niks dat twee dorpsraden met deze bezwaren komen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 25 januari 2002

Mogelijk nieuwbouw brede school in 's-Gravenpolder

De gemeente Borsele gaat onderzoeken of in 's-Gravenpolder vier vliegen in één klap kunnen worden geslagen. Huisvestingsproblemen van openbare basisschool de Linden en christelijke basisschool de Rank, zouden opgelost kunnen worden door nieuwbouw te plegen achter sporthal De Zwake. De vrijkomende plaats van de scholen is geschikt voor woningbouw, de omgeving van de Zwake kan wel een opknapper gebruiken en - belangrijkste reden - de brede school in 's-Gravenpolder kan tussen bestaande voorzieningen als sporthal en bibliotheek, meteen vorm krijgen.

Onderwijswethouder F. Tollenaar is razend enthousiast over het idee en heeft in het onderwijsveld en bij de raad al instemmend gebrom geregistreerd. "Er is ons in Borsele veel aan gelegen om die brede school zoveel mogelijk van de grond te krijgen. We hebben hier vijftien kernen en voor een dorp kan een brede school het skelet van de samenleving betekenen. Het is, behalve onderwijsvernieuwing, ook kleine-kernenbeleid. We waren in 's-Gravenpolder al bezig om, met kunst- en vliegwerk, een brede school tot stand te brengen, maar dat bleek nogal prijzig. Ik geef toe: nieuwbouw is dat ook. Je moet niet gek opkijken als dat vier miljoen euro gaat kosten. Maar gelegd naast ons ambitieniveau, valt dat nog mee. We zouden er namelijk iets geweldigs voor terugkrijgen."

Kinderopvang
De scholen in 's-Gravenploder hebben hun eigen specifieke problemen. De Rank kampt met ruimtetekort en bij de Linden staan lokalen leeg. De Rank mag een lokaal bijbouwen op grond van de prognoses maar is voor een speellokaal verwezen naar de Linden. Er waren plannen om de scholen, stuk voor stuk een aaneenschakeling van halfpermanente gebouwtjes en semipermanente aanbouwjes, onderling te verbinden en en passant ruimte te maken voor peuterspeelzaal en kinderopvang. Samen met de investeringen in onderhoud en renovatie, waar de gemeente op termijn niet onderuit kan, gaat dat een bom duiten kosten. Bovendien is de boekwaarde van de scholen niet meer zo hoog.
Daar komt bij dat de scholen, met de groei van 's-Gravenpolder in oostelijke richting, excentrisch zijn komen te liggen. Nieuwbouw bij de sporthal zou de scholen niet alleen midden tussen de voorzieningen brengen, maar ook dichter bij de nieuwe, jongere wijken. De huidige locatie, tenslotte, kan binnen de contouren van de bebouwde kom aantrekkelijke nieuwbouwruimte opleveren die de kosten van de brede school helpt dragen. Daarmee zitten de kinderopvang en de peuterspeelzaal meteen ook gebeiteld.
"Het is natuurlijk nog maar een idee", zegt Tollenaar, "maar wel een goed idee. Het college is bereid om het serieus te onderzoeken. Puur financieel gezien wegen de voordelen misschien niet helemaal tegen de nadelen op, maar beleidsmatig mijns inziens ruimschoots. Dit is een goed voorbeeld van integraal beleid. De gemeente kampt namelijk ook op het gebied van de openbare ruimten met problemen rond de sporthal. Daar moet geld in, ook als er geen nieuwe brede school komt."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 25 januari 2001

Politie-inzet loopt uit de hand.

Er moet wat gebeuren aan de massale inzet van de politie bij de diverse kerntransporten. Zoals de zaken nu georganiseerd zijn trekt de inzet een te zware wissel op de Zeeuwse politie. Burgemeester Mandos van Borsele, commissaris van de koningin van Gelder en korpsbeheerder Burger hebben de verantwoordelijke ministers Pronk en de Vries gevraagd maatregelen te nemen. Anders komen de reguliere politietaken in het geding.
De komende twee jaar zullen nog tal van transporten plaatsvinden. Van de kerncentrale naar Cogéma in Frankrijk, van Dodewaard naar Sellafield via Borsele en van Petten naar Borssele. Daarvoor moet zeer veel politebewaking worden geregeld. De bestuurders stellen de ministers voor om de politie-inzet te reduceren, zonder de openbare orde en veiligheid in gevaar te brengen. Ze vragen de doelmatigheid en logistiek te verbeteren. Zo vaart het schip dat het kernafval uit Dodewaard in Borsele ophaalt voor meer vracht naar Le Havre, terwijl de trein met kernafval uit de kerncentrale een week later naar Cap le Hague rijdt. Of varen de boten naar Sellafield door een nauw en drukbevaren deel van de noordelijke Westerschelde, omdat anders Belgisch grondgebied betreden wordt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 25 januari 2000

Kabinet garandeert geen vervangend werk voor Zeeland.

Staatssecretaris G. Ybema van Economische Zaken heeft tijdens de ondertekening van het Convenant Zeeland verklaard dat Zeeland niet hoeft te rekenen op compensatie voor het verlies van werkgelegenheid. Ybema acht Zeeland economisch sterk genoeg om het verlies van banen bij de kerncentrale Borssele, de Cokesfabriek in Sluiskil, Philips Lightning en de Koninklijke Schelde Groep te compenseren. Hij noemde de groei van de havens van Borsele/Vlissingen en Terneuzen en de komst van de Westerschelde Container Terminal als voorbeelden. Bovendien heeft Zeeland het laagste werkloosheidspercentage van Nederland.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 25 januari 2000

Plaatsing masten aan regels gebonden.

Er komen strikte voorwaarden voor de plaatsing van zendmasten in de gemeente Borsele. De masten voor de mobiele telefonie, zullen niet hoger mogen zijn dan 55 meter en zo goed mogelijk ingepast moeten kunnen worden in het landschap. Dat betekent dat de voorkeur uitgaat naar bevestiging aan bestaande bouwwerken, zoals hoogspanningsmasten, radartorens, windturbines en kerktorens, maar niet op bouwwerken. Momenteel zoeken de mobiele telefoonaanbieders Ben en Dutchtone plekjes voor hun masten. Libertel en KPN hebben hun masten al geplaatst.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 25 januari 2000

Commissie bezwaar- en beroepschriften constateert gebreken.

In haar eerste jaarverslag constateert de door de gemeente ingestelde commissie bezwaar- en beroepschriften dat het vaak aan de onderbouwing van beslissingen van het Borsels gemeentebestuur schort. De commissie, onder voorzitterschap van P.L. de Feijter, bestaat uit onafhankelijke externe leden, die gemeentelijke besluiten toetst. Vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening meldt de commissie vele tekortkomingen in de besluitvorming. Van de twintig bezwaarschriften op dat gebied werden er liefst twaalf gegrond verklaard. Vier werden niet-ontvankelijk verklaard en slechts vier kregen het stempel ongegrond. Het juridische draagvlak is vaak te smal, aldus de commissie, die vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de Algemene wet bestuursrecht. Burgemeester Mandos trekt zich de kritiek aan en verklaarde dat de kritiekpunten positief zullen worden opgepakt om tot verbetering te komen. Hij verklaarde dat de opvallend negatieve score van ruimtelijke ordening vooral te wijten was aan organisatorische problemen, die momenteel worden aangepakt.
De commissie bracht in het eerste jaar 56 adviezen uit over in totaal 196 bezwaarschriften. In 18 gevallen achtte zij het bezwaar gegrond, in 29 gevallen ongegrond en 9 zaken bleken niet-ontvankelijk te zijn. Tegen de integratie met de gemeente van de taken van het BOS (Borsels Orgaan voor Samenwerkingsopbouw) en de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Borsele) werden een record aantal van 133 bezwaarschriften ingediend.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.