Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele voor 16 februari

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 16 februari 2015

Veel publiek bij carnavalsoptochten

Veel publiek bij carnavalsoptochten De carnavalsoptochten in Lewedorp ('t Kraaienist) en Kwadendamme (De Pikpot) brachten zaterdag veel mensen op de been. In beide dorpen stonden honderden toeschouwers langs de kant.
In Lewedorp speelden veel deelnemers aan de optocht in op het motto van dit jaar: 't git van eigens.

En ok de straten van Paerehat stonden zondag weer afgeladen vol met toeschouwers uit azlle windstreken voor de carnavalsoptocht.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 16 februari 2010

Oude Sloelijn krijgt status voetpad

Oude Sloelijn wordt voetpadHet tracé van de oude Sloelijn tussen 's-Heerenhoek en Eindewege krijgt de status van een voetpad. Een aanvraag voor subsidie bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de realisatie van een fietssnelweg op het voormalige goederenspoor heeft geen zin meer, antwoorden Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de CDA-statenfractie.

De provincie kan geen geld vrijmaken voor een fietsvoetpad. Het waterschap en de gemeente Borsele hebben nu ook aangegeven dat zij, ongeacht de toekenning van vijftig procent subsidie door het Ministerie, de kosten niet kunnen behappen. Daarom geven zij nu de voorkeur aan een voetpad. Daarmee vervalt een belangrijke voorwaarde voor de subsidieaanvraag voor een fietspad, namelijk 'regionaal draagvlak'. "Een aanvraag is daarom kansloos", stellen GS.

De provincie is wel bereid om het tracé van de oude Sloelijn van een schelpenlaag te voorzien. Met zo'n laag kan er wellicht deze zomer al worden gewandeld.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 februari 2007

Ouderen blijven 't liefst in eigen dorp

Spreiding van zorgvoorzieningen over dorpen in Borsele slaat aan. Ouderen willen dolgraag in hun eigen omgeving blijven wonen, bleek gisteravond overduidelijk op een informatiebijeenkomst in 's-Gravenpolder over de bouw van onder meer drieëndertig seniorenwoningen met zorg rond sporthal De Zwake.

Zorgcentrum de KraaijertWie oud werd, zorg nodig had én in Borsele woonde, kon nauwelijks in de gemeente terecht, laat staan in het eigen dorp. Lewedorp had als enige Borselse kern een zorgcentrum, De Kraaijert. Wie katholiek was, ging daarheen. Protestanten 'moesten' naar Poelwijck in 's-Heer Arendskerke of trokken naar één van de vele instellingen in Goes.

Dat hoeft niet meer. Heinkenszand heeft enkele jaren geleden woonzorgcentrum Dijkstede gekregen en onlangs is in de kern de nieuwe woonzorgzone Fonteyne geopend. Voor het eerst heeft Borsele daar verpleeghuisplaatsen gekregen, vierentwintig stuks verdeeld over vier groepen.

's-Gravenpolder krijgt als tweede Borselse dorpskern zulke verpleeghuisplaatsen, achttien stuks in een nieuwbouwcomplex om sporthal De Zwake. Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) gaat daar met thuiszorgorganisatie Allévo en zorgcentrum Poelwijck/De Kraaijert de zorg aanbieden. De personele bezetting is als volgt geregeld: één medewerker per eenheid van zes woningen overdag, plus één extra voor drie uur; 's nachs van elf uur tot zeven uur is één medewerker aanwezig voor alle eenheden met achttien plekken, plus een achterwacht.

In de nieuwbouw om De Zwake komen ook drieëndertig zorgwoningen, waar ouderen zelfstandig kunnen wonen met zorg direct bij de hand. Voor de zomervakantie begint de bouw, is de bedoeling, en binnen twintig maanden moet alles klaar zijn. Woningcorporatie RenB Wonen deed gisteravond de oproep snel in te schrijven. Dat was niet aan dovemansoren gericht. Dertig senioren schreven zich direct in. Mensen met een zorgindicatie krijgen voorrang en inwoners van 's-Gravenpolder hebben een streepje voor.

De bouw brengt ongemak met zich mee. De bibliotheek blijft in het dorp. Die gaat in een garage. Voor sportactiviteiten is veelal buiten 's-Gravenpolder onderdak gevonden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 16 februari 2005

Water over dijk Ellewoutsdijk

Bewoners vooral nieuwsgierig naar proefproject

Fort EllewoutsdijkHet water mag straks over de dijk spoelen bij fort Ellewoutsdijk. Op een drukbezochte bijeenkomst gisteravond reageerde niet één bewoner van Ellewoutsdijk negatief op dit idee.

Niemand hoeft ook bezorgd te zijn, verzekerden vertegenwoordigers van waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat. Ellewoutsdijk wordt dankzij de nieuwe opzet van dijkversterking wellicht het veiligste dorp in Zeeland. Ellewoutsdijk weet zich al door twee dijken beschermd. Het fort ligt ertussenin. De voorste dijk, aan de Westerschelde, is bij de Deltawerken gehandhaafd, terwijl de dijk achter het fort op Deltahoogte is gebracht. Die is dus de sterkste.

In het kader van de lopende dijkversterkingen langs de Westerschelde gaat aan de voorste dijk iets speciaals gebeuren. De stenen glooiing aan de buitenzijde wordt versterkt, zoals al met kilometers dijk langs de Westerschelde sinds 1997 is gebeurd. Het bijzondere bij Ellewoutsdijk is dat ook het binnentalud wordt verstevigd.

Zo wil Rijkswaterstaat met de internationale organisatie ComCoast ervaring opdoen met een nieuw soort dijk, één waar het water bij extreme waterstanden en hoge golfhoogtes overheen mag slaan zonder dat het binnentalud wordt beschadigd. Dat is interessant met het oog op het verleden - met de watersnood van 1953 begaven de meeste dijken het aan de binnenzijde door wateroverslag -, maar zeker met het oog op de toekomst. Een nieuwe ronde dijkversterkingen zal ooit nodig zijn vanwege de stijging van de zeespiegel. Wellicht is het dan op sommige plekken onmogelijk de dijken weer te verhogen, maar is het versterken van het binnentalud de enige oplossing.

Hoe de bekleding van het binnentalud bij fort Ellewoutsdijk eruit gaat zien, is nog niet bekend. In 2006 staat het project op de planning.

Volgens deskundigen die in Ellewoutsdijk aanwezig waren, ligt het gebruik van een open asfaltlaag het meest voor de hand. In gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde in Vlaanderen is dit materiaal toegepast en dat voldoet daar. Gemiddeld twee keer per jaar overstromen de zogenaamde potpolders.

Veel kritiek op de aanpak van waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat was gisteravond niet te horen. Eén bezoeker vroeg zich af of de proef iets te maken heeft met de plannen voor ontpoldering vanwege de verdieping van de Westerschelde. E. Blaakman van Rijkswaterstaat ontkende dat. Het project staat op zichzelf.

De aanwezigen leken vooral nieuwsgierig. Zo vaak zal het ook niet gebeuren, is de verwachting, dat bij Ellewoutsdijk het water over de dijk zal komen. Een oudere bewoner kon zich herinneren dat dit sinds de watersnood van 1953 maar één keer is gebeurd.

Een punt van discussie kan nog worden of de nu groene binnenzijde van de dijk met een open asfaltlaag moet worden bedekt.

Zie ook eerder artikel.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 februari 2001

Anderhalve ton per dag.

Westerscheldetunnel Elke dag tijdwinst die aannemer Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) boekt bij de bouw van de Westerscheldetunnel levert de bouwcombinatie een kleine 150.000 gulden op. Het blad Cobouw komt tot die conclusie aan de hand van vertrouwelijke stukken, die in Den Haag circuleren.
Begin december, toen KMW en opdrachtgever NV Westerscheldetunnel, een aangepaste overeenkomst voor de bouw bekend maakten, weigerden beide directies categorisch de hoogte van een uit te keren bonus te noemen. Woordvoerders van beide partijen weigerden met cijfers over de brug te komen.
Na maandenlang overleg gingen KMW en de NV akkoord met een nieuwe bonus-malusregeling, die de aannemer moest stimuleren het karwei eerder te klaren dan de nieuwe einddatum van 14 november 2003. Overschrijdt hij die datum toch dan treedt alsnog een boeteclausule in van 300.000 gulden per dag met een maximum van 30 miljoen. KMW is nu volop bezig plannen uit te werken, die de oplevering moeten versnellen.
Er wordt onder meer tien miljoen geïnvesteerd in extra materieel. In december al gingen de twee aandeelhouders (Rijk en provincie) akkoord met de nieuwe overeenkomst.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 februari 2001

Kassenbouw vanaf 2003.

Glazen stad in Borsele
De commissie herstructurering glastuinbouw onder leiding van oud-landbouwminister P. Bukman gaat er van uit dat in 2003 kan worden begonnen met de aanleg van de glastuinbouwlocatie tussen Nieuwdorp en Lewedorp.
In de voorgangsrapportage van de commissie aan het ministerie van Landbouw loopt de planvorming in Zeeland "voorspoedig". Dit jaar maart wordt een definitief besluit over de locatiekeuze verwacht. Daarna is het aan het provinciebestuur om "ja" of "nee" te zeggen op basis van de lopende haalbaarheidsstudie en milieu-effectrapportage. Het beoogde gebied bij Nieuwdorp/Lewedorp krijgt een totale oppervlakte van ruim 700 hectare, waarvan netto 370 tot 400 hectare bestemd is voor glastuinbouw. De overige hectares zijn bedoeld voor "landschappelijke inpassing" en wegen. De grond is momenteel in handen van ruim vijftig eigenaren. De grondverwerving moet nog beginnen.
Een deel van de glastuinbouw verhuist uit het Westland en maakt plaats voor woningbouw en een ruimere opzet van oude complexen. De benodigde uitbreiding elders in het land -ongeveer 2500 hectare- kan precies in de tien, verspreid over het land aangewezen (deels nieuwe) glastuinbouwgebieden worden gevonden. In de planning van de commissie-Bukman zal het glastuinbouwgebied bij Nieuwdorp en Lewedorp binnen vier jaar, in 2007, helemaal klaar zijn. In het kader van de stimuleringsregeling duurzame glastuinbouwgebieden is de komende tien jaar 250 miljoen gulden beschikbaar. Voor plannen voor het hergebruik van CO (kooldioxide) en restwarmte is nog eens 150 miljoen gulden rijkssubsidie voorhanden.
Volgende week praat het parlement over de voortgang van de herstructurering van de glastuinbouw, waarvan de locatie Nieuwdorp deel uitmaakt. Ministeriële brief aan de kamer.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.

Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 februari 2001

Zakenvrouw van het jaar uit Nieuwdorp.

Mw. Kwekkeboom-Janse ontvangst de prijs van Wim Kok
Scarlett Kwekkeboom-Janse is gekozen tot nationaal zakenvrouw van het jaar. De eigenaresse van Istimewa Elektro in Vlissingen-Oost nam de prestigieuze bokaal in ontvangst van minister-president Wim Kok. De 33-jarige winnares kreeg de prijs na een voordracht, die onder meer gesteund werd door burgemeester Mandos van Borsele. Scarlett troefde honderden mededingers af op basis van dynamisch, creatief en vernieuwend ondernemershap.
Op haar 25ste nam de het kwijnende bedrijf over van haar vader en maakte er een bloeiende onderneming van met 100 werknemers. Het was de 20e keer dat de organisatie de prijs uitreikte aan een succesvolle vrouwelijke ondernemer. De "Prix Veuve Clicquot" is een eerbetoon aan de Nicole-Barbe Clicquot Ponsardin. Een respect afdwingende zakenvrouw die reeds in 1805, op 27-jarige leeftijd het gelijknamige champagnehuis tot bloei wist te brengen. De prijs wordt in 15 landen toegekend.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.