De naam Bors(s)ele(n)

De naam Borssele is in de loop der eeuwen op talloze wijzen geschreven. In oudere oorkondes komen we achtereenvolgens tegen: Brumsale (976), Brumisela ( 1003), Brumsela (1040), Brinisila ( 1161 ), Borsala en Bersalia(1197). Het betreft hier een aanduiding voor het hele eiland, met als hoofdplaats Monster.

Het achtervoegsel 'sale' of 'sele' betekent in het Frankisch een zaal, groot huis of woning, of een door bossen omringde open vlakte, een afgebakende (open) ruimte, in dit geval een eiland. Voor Borselen is het typerend dat de naam gegeven is aan een eiland en niet aan een woonplaats. Het is bovendien een van de weinige locaties in Zeeland met de uitgang 'sele'.

Eigenlijk zouden we de naam Borssele moeten uitspreken zoals de Vlamingen dit doen, n.l. Borssééle: met de klemtoon op het tweede gedeelte en de lange 'ee', zoals in het woord eend. In Oost- en West-Vlaanderen, maar ook in Frans-Vlaanderen liggen tientallen plaatsen met de uitgang 'sele', zoals Sijsele, Dudsele, Oosterzeele en Belsele. Deze dorpen zijn allemaal ontstaan in de Karolingische periode.

Het voorvoegsel 'Bor' is al voor tal van onderzoekers reden geweest voor veel fantasieën. Zo is gedacht aan het land van Bor of men zag in de naam Brunisela het brommen van de zee. Er wordt ook gedacht aan brem of braam. Aannemelijker is, dat 'Bor' verwijst naar een stroom of kreek.

In de latere middeleeuwen werd de naam Bersala vervormd tot Borsele. Ook Borssele met dubbel 's' en Borselen met een 'n' als laatste letter werden door elkaar gebruikt en men schreef het ook met een dubbele ' l '. In het begin van de 20ste eeuw gebruikten de posterijen en het provinciaal bestuur officieel de naam Borsselen.

De Ministeries schreven aan het gemeentebestuur van Borsele, conform de lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap in 1936. Bi,j brief van 24 september 1937 verzocht het gemeentebestuur aan de Minister van Binnelandse Zaken voortaan de naam Borssele met dubbel ‘s' en zonder ‘n' als officiële schrijfwijze vast te leggen. Het verzoek werd toegestaan en dit besluit werd op 14 oktober 1937 op het ‘plakkebord' gepubliceerd.

De per 1 januari nieuw gevormde gemeente Borsele, waarvan het dorp Borssele één van de 15 dorpen is, voert weer de officiële schrijfwijze. Dus met één ‘s', doch zonder ‘n'.

De oudste oorkonden waarin Borselen genoemd wordt: