Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 23 februari 2006

Ontpoldering in vijf polders

Ook drie polders in gemeente Borsele kandidaat.

De dijken van de Everingepolder werden onlangs nog verzwaardVijf polders langs de Westerschelde komen in aanmerking voor ontpolderen. In Zeeuws-Vlaanderen de Eendragt- en Hellegatpolder en aan de Zuid-Bevelandse kant de Zuid-, Everinge- en Van Hattumpolder. In deze gebieden wordt gezocht naar grond om 295 hectare getijdennatuur te ontwikkelen. Dat is nodig om de fors aangetaste natuurwaarden van de Westerschelde een oppepper te geven. Regels van de Europese Unie vereisen dat.

In totaal zijn twaalf polders, vijf aan de noordzijde en zeven aan de zuidzijde, doorgelicht. Daarbij is gekeken naar bescherming tegen de zee, landschap, cultuurhistorie, recreatie en de economische waarde. Ook is rekening gehouden met de bewoningsdichtheid en de agrarische toekomstkansen. Tenslotte zijn de gebieden beoordeeld op de geschiktheid voor getijdennatuur.

Uit het onderzoek zijn de vijf polders geselecteerd. Er zijn verschillende combinaties van gebieden mogelijk, om aan de netto 295 hectare natuur te komen:

  • Eendragtpolder en Hellegatpolder ten oosten van Griete, samen 356 hectare;
  • Everinge- en van Hattumpolder bij Ellewoutsdijk, samen met de Hellegatpolder, 327 hectare;
  • Everinge- en Van Hattumpolder, samen met de Eendragtpolder, 333 hectare;
  • Zuid-, Everinge- en Van Hattumpolder, met een deel van de Hellegatpolder, 330 hectare.

De komende tijd gaat de provincie (stuurgroep natuurpakket Westerschelde) na welke van de vier varianten de voorkeur heeft. Rond de zomer verschijnt een zogenaamde startnotitie milieueffectrapportage. Daarop is inspraak mogelijk. Najaar 2007 valt een definitieve beslissing. Uiterlijk drie jaar later moeten dijken doorgestoken worden.

Belanghebbenden in de geselecteerde gebieden zijn door de provincie op de hoogte gesteld. Gedeputeerde M. Kramer (PvdA, natuur en water) gaat ervan uit dat de aanwijzing van de vijf polders niet als een donderslag bij heldere hemel komt; de namen zongen al geruime tijd rond.

Emotioneel
Nochtans is hij zich er terdege van bewust dat sprake is van een emotioneel moment. "En er is nog een fase van onzekerheid." Op 2 maart (Terneuzen) en 8 maart (Heinkenszand) zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Overwogen wordt een speciaal telefoonnummer en e-mailadres te openen, waar mensen kunnen reageren (zoals voor het aanbieden van grond).

Volgens de gedeputeerde is het niet per se nodig dat de ontpoldering aan beide zijden van de Westerschelde wordt uitgevoerd. Het kan ook alleen op Zuid-Beveland zijn, of alleen in Zeeuws-Vlaanderen. De mate van medewerking van de gemeenten (Terneuzen en Borsele) speelt hierbij een rol. "En een zeer belangrijk aspect is de vrijwillige grondverwerving", aldus Kramer. Het is ook nog mogelijk dat een gebied buiten de vijf geselecteerde polders wordt aangedragen. Het verdere onderzoek laat daar ruimte voor. Bijvoorbeeld wanneer een polder door eigenaren en gebruikers wordt aangeboden. Voorwaarde is dan wel geschiktheid voor getijdennatuur en de veiligheid mag niet in het geding komen.

Bij de afbakening van de te ontpolderen gebieden is voorshands uitgegaan van de bestaande binnendijken. Kramer: "Als er een nieuwe zeedijk gelegd moet worden, kunnen de grenzen nog veranderen. Er moet een logisch geheel ontstaan. We hoeven niet precies het tracé van de slaperdijk te volgen."

In totaal komt er 600 hectare nieuwe natuur langs de Westerschelde bij. De Hedwigepolder bij Saeftinge en een stukje Willem-Leopoldpolder (Zwin), samen ruim 300 hectare, zijn al aangewezen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.