Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 6 januari 2006

Grote plantenrijkdom op Kaloot

Onderzoek komt op 136 soorten in klein duingebied

Plantenrijkdom op de KalootIn de duintjes van de Kaloot groeit een bovengemiddeld aantal planten. Bij nieuw onderzoek zijn 136 soorten gevonden, in een gebied van nog geen tien hectare. Het Zeeuwse gemiddelde ligt tussen 15 en 20 soorten.

Dit blijkt uit gegevens van onderzoeker H. Raad. Al eerder, in 2001, maakte hij de balans op in de door de voorgenomen aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) bedreigde Kaloot. Die inventarisatie was globaal. Nu heeft Raad uitvoeriger onderzoek verricht.

Hij noemt de totale score 'een fraai aantal'. Van de 136 soorten staan er zes op de lijsten van bedreigde en wettelijk beschermde planten: zeevenkel, grote kaardebol, blauwe zeedistel, glad biggekruid, zeeweegbree en zeealsem. Raad erkent dat het om een vrij klein aantal gaat, 'maar de soorten zijn wel kenmerkend voor het milieu van de Kaloot.'

De inventarisatie richtte zich vooral op de aanwezige planten bovenop de duintjes en aan de landzijde (grasland van de deels overstoven dijk). Aan de flora op het strand (vloedmerk) en de voorzijde van de duinen (vooral helm) is minder aandacht besteed.

Het onderzochte gebied ligt tussen de uitlaat van de kerncentrale van EPZ en de oostelijke pier van de Sloehaven. Dat is ook de plek waartussen havenschap Zeeland Seaports de WCT wil bouwen.

De aanwezige planten geven volgens Raad aan dat er sprake is van 'een goed ontwikkeld duingebied van het type zeereep-buitenduin'. Bijzonder is dat het hierbij gaat om duintjes in een riviermonding ofwel estuarium. Elders langs de Westerschelde is dit natuurtype geheel verdwenen (Braakman) of is het samenspel van wind en water niet krachtig genoeg voor nieuwe duinontwikkeling, constateert Raad. "Het blijft hooguit bij een zandhoekje in een knik van de dijk."

Hoewel de strandzijde van de Kaloot oppervlakkiger is bekeken, deed Raad er toch enkele aardige ontdekkingen. Over de hele lengte van het gebied is de blauwe zeedistel aangetroffen. Op de overgang van strand en duintjes bij de EPZ-uitlaat aan de oostkant van de Kaloot, groeit wat riet. Dat is opvallend. Raad: "Voor het riet is het een bar milieu, waarbij het gegeseld wordt door zand en bij springvloed kopje onder gaat."

Rotsplant
Opmerkelijk is ook het voorkomen van een flinke groeiplaats van de schorreplant zeealsem in de dijk. "Deze schorreplant weet zich dus ook in het stenige milieu succesvol te vestigen en doet daar haast aan een rotsplant denken", stelt Raad.

De meeste aandacht ging naar de hoogste delen van de duintjes en de binnen-dijkhelling erachter. In het voorjaar bezet met 'een tamelijk rijk' aantal soorten. De onderzoeker noemt onder meer vogelmuur, vroegeling, zandhoornbloem, ruw vergeet-mij-nietje en zachte ooievaarsbek. Onder struiken ontwaarde hij winterpostelein

In de zomer doken er planten op als muurpeper, duinreigersbek en diverse klavers. "Wonderlijk zijn de plekken met veel keizerskaars en gele morgenster. De delen met ingestoven zand op de binnenhelling kleuren geel van het biggekruid, jacobskruiskruid en bezemkruiskruid", meldt Raad. "Bijzondere waarnemingen waren die van glad biggekruid en muurzandkool."

Het voor duinen zo kenmerkende struweel is op de Kaloot nauwelijks ontwikkeld. Wat er staat is deels aangeplant. De struiken hebben moeite met het zout en de wind. Het kan ermee te maken hebben dat het op de Kaloot om een smalle duinstrook gaat: de zeereep heeft er geen natuurlijk achterland. In andere Zeeuwse duinen is dat juist de strook waar duinstruweel wel beter groeit.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.