Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 18 maart 2005

Borsele groeit langzaam en snel

Nieuw bestemmingsplan voor buitengebied

Kappen boven het gewasHet platteland van de gemeente Borsele mag zich in verschillende snelheden gaan ontwikkelen. De landbouwsector krijgt de ruimte in de polders rond Nieuwdorp en Lewedorp. In andere delen van Borsele, zoals de Zak van ZuidBeveland, komt het accent meer op natuur- en recreatieve ontwikkelingen te liggen.

In het nieuwe voorontwerp-bestemmingsplan Borsels Buiten, het beleidsplan voor het buitengebied van Borsele, worden die keuzes gemaakt. Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het platteland staat op nummer één. Borsele wil dat onder meer bereiken door sturing te geven aan agrarische ontwikkelingsmogelijkheden.

Landbouw
Aan een geleidelijke herstructuring van de landbouw valt ook in Borsele niet te ontkomen. Het aantal agrarische bedrijven is van 1998 tot 2003 gedaald van 468 tot 404, oftewel met bijna veertien procent. In heel Nederland was dat hoger, achttien procent.

Schaalvergroting is één van de antwoorden. Borsele ziet voor die ontwikkeling vooral ruimte in de al grootschalige polders in de omgeving van Nieuwdorp en Lewedorp. Het gebied tussen Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke is toebedacht aan middelgrote akkerbouwbedrijven, de grotere fruitteeltbedrijven en melkveehouderij. Bij de Zwaakse Weel wordt een omschakeling voorgestaan naar extensieve en biologische landbouw.

Op last van de provincie zijn in het plan Borsels Buiten andere regels opgenomen voor onder meer de uitbreiding van grootschalige veebedrijven en 'teeltondersteunende voorzieningen', zoals hagelnetten, regenkappen en boogkassen. Borsele was volgens de provincie te streng voor de veebedrijven en te soepel bij het toestaan van allerlei overkappingen.

Overkappingen
Grote intensieve veehouderijen mogen straks nog één keer met maximaal twintig procent uitbreiden, als dat nodig is voor het voortbestaan van het bedrijf. De maximum maten van hagelnetten, boogkassen en regenkappen is gekoppeld aan het aantal betrokken arbeidskrachten. In het verleden zijn over die overkappingen tal van bezwaarprocedures gevoerd.

Nieuwe woningen wil Borsele in het buitengebied 'in principe' niet toestaan. Alleen tussen Heinkenszand en recreatiepark Stelleplas is ruimte gelaten voor de ontwikkeling van 'een meer landschappelijke vorm van wonen'. Elders in het buitengebied mag in bestaande bebouwing wel nieuwe bedrijvigheid worden ontwikkeld, op (para)medisch, therapeutisch of vergelijkbaar gebied.

Mini-campings
Borsele wil het aantal mini-campings beperkt houden. Veertien stuks is genoeg. Momenteel zijn er zes. Langs de Westerschelde denkt de gemeente aan de ontwikkeling van de teelt van zilte groenten, zoals lamsoor en zeekraal. Onderzoek wordt aangekondigd. Het ongebruikte deel van de spoordijk van Hoedekenskerke naar Oudelande kan een onverhard wandel-, ruiter- of fietspad worden. Borsele is tegen een bordeel in het buitengebied, maar wil er wel één toestaan op bedrijventerrein Sloepoort/Sloegebied.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.