Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 16 april 2003

Geluidswallen Nieuwdorp later

De WesterscheldetunnelDe gemeente Borsele neemt er genoegen mee dat geluidwerende maatregelen bij Nieuwdorp pas worden getroffen nadat duidelijk is op welke manier de Sloeweg en de Bernhardweg worden aangepast. Zo kan worden voorkomen dat geld wordt gestoken in geluidsschermen en -wallen die later niet toereikend of juist overbodig blijken te zijn.
Eind vorig jaar wees het dagelijks bestuur van Borsele de provincie erop dat met de opening van de Westerscheldetunnel in zicht nog geluidwerende voorzieningen langs de Bernhardweg richting Middelburg en langs de Sloeweg richting A58 ontbraken. In het kader van de afspraken die Borsele in 1994 met de provincie heeft gemaakt over de aanleg van de tunnel en de toeleidende wegen was vastgelegd dat langs de Bernhardweg bij Nieuwdorp een geluidsscherm zou komen en bij verspreid liggende woningen langs de Sloeweg geluidswallen.
In een reactie op de brief die Borsele daarover heeft gestuurd, erkent het dagelijks provinciebestuur dat die afspraken gemaakt zijn en verzekert dat de verplichtingen die eruit voortvloeien ook zullen worden nagekomen. Vergeleken met 1994 is de situatie in zoverre veranderd dat nu niet alleen rekening moet worden gehouden met verkeer van en naar de Westerscheldetunnel, maar ook met verkeer als gevolg van de Westerschelde Containerterminal. Daardoor is op termijn verbreding van de Sloeweg noodzakelijk en mogelijk ook een aanpassing van de Bernhardweg.
Gedeputeerde Staten delen de gemeente Borsele mee dat de studies hiernaar inmiddels zijn begonnen. Daarbij hoort een onderzoek naar de geluidsbelasting langs deze wegen door de toename van het verkeer.
Wethouder M. Vermuë van de gemeente Borsele is tevreden met het antwoord van het dagelijks provinciebestuur. Volgens Vermuë is het ook geen haast bij, omdat de geluidsnormen naar het zich nu laat aanzien pas in 2007 worden overschreden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.