Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 19 juni 2000

Verder onderzoek naar haalbaarheid glastuinbouw.

780 ha glastuinbouw in de Quarlespolder
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor mee te werken aan een haalbaarheidsstudie naar de komst van 780 hectare glastuinbouw in de Quarlespolder tussen Lewedorp en Nieuwdorp. Uit de MER-procedure van de provincie is die locatie als meest gunstige van Zeeland voor vestiging van grootschalige glastuinbouw naar voren gekomen. Het college wil met de studie ook het maatschappelijk draagvlak en de economische haalbaarheid te weten komen. Dit laatste is in de Milieu Effect Rapportage niet onderzocht. Ook moet de studie antwoorden opleveren over de gevolgen van het project voor de economie, de werkgelegenheid, de cultuur en het landschap. Ook de infrastructuur moet onder de loep worden genomen, evenals het inrichtingsplan, de waterberging en de regenwater- en energievoorzieningen.
Borsele wil met de provincie ook afspraken maken over extra huizenbouw, infrastructuur en extra mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling.
Tijdens de komende raadsvergadering zal de gemeenteraad ook worden gevraagd in te stemmen met een intentieverklaring, waarin alle betrokken partijen beloven te streven naar duurzame glastuinbouw.
Op dinsdag 22 augustus wordt er een hoorzitting gehouden over de glastuinbouwplannen in het gebouw van Ruimte, Milieu en Water van de Provincie aan het Groenewoud in Middelburg. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de eigenaren / pachters uit het gebied en de dorpsraden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.