Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 27 mei 2000

Glastuinbouw in Borsele.

Glastuinbouw in de Quarlespolder
Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland heeft in haar vergadering van 30 mei 2000 besloten dat de gemeente Borsele wordt aangewezen als toekomstig gebied voor de ontwikkeling van grootschalige glastuinbouw in Zeeland.
Borsele was samen met enkele andere plaatsen in Zeeland in de race. Op een vorig jaar april gehouden bijeenkomst bleken de inwoners van Nieuwdorp en Lewedorp niet veel moeite te hebben met die ontwikkeling.
Het college is verheugd over het feit dat de komst van grootschalige glastuinbouw positieve consequenties heeft voor de landbouwsector. Het betekent een verbreding van de sector en krijgt daarmee een meer divers karakter. Daarnaast dienen afspraken te worden gemaakt met de aanbieders van glastuinbouw. In eerste instantie zullen ondernemers die behoefte hebben aan verplaatsing van hun huidige bedrijf elders in het land belangstelling tonen. Ook dienen de mogelijkheden voor glastuinbouw voor ondernemers uit de eigen regio gestimuleerd te worden.

De komst van grootschalige glastuinbouw in het westelijk gedeelte van de gemeente Borsele is niet de enige ontwikkeling die in dat gebied plaatsvindt. Ook de komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT) heeft grote impact. Daarom wil de gemeente een herziening van de bestuursovereenkomst.
Deze twee ontwikkelingen betekenen dat een aantal zaken opnieuw bezien moet worden. De afspraken die hieruit voortvloeien dienen bekrachtigd te worden in een convenant. De basis van dit convenant dient een gebiedsgerichte aanpak te zijn. In deze gebiedsgerichte aanpak moet in het kader van de toekomstige ontwikkelingen aandacht besteed worden aan ruimtelijke ordening, milieu en verkeer.

De infrastructuur in het gebied wordt door de verkeersontsluiting van het Sloegebied / WCT en door de komst van de glastuinbouw een probleem. Gezien de verwachte verkeersintensiteit dient de infrastructuur te worden aangepast.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.